Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  vụng về
  a gauche person
  người vụng về
  a gauche remark
  lời nhận xét vụng về
  a rather gauche stlyle
  một phong cách phần nào vụng về

  * Các từ tương tự:
  gaucheness, gaucherie, gauchery