Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gaucherie /'gəʊ∫əri/  /gəʊ∫ə'ri:/

  • Danh từ