Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undiplomatic /'ʌndiplə'mætik/  

  • Tính từ
    không đúng thủ tục ngoại giao
    không khéo léo, không khôn khéo

    * Các từ tương tự:
    undiplomatically