Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thiếu khôn ngoan
    an ill-judged rescue attempt
    một cố gắng giải cứu thiếu khôn ngoan