Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

injudicious /,indʒu:'di∫əs/  

 • Tính từ
  không thích hợp; thiếu cân nhắc
  injudicious remarks
  những nhận xét không thích hợp

  * Các từ tương tự:
  injudiciously, injudiciousness