Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ineptitude /i'neptitju:d/  /i'neptitu:d/

  • Danh từ
    sự vùng về, hành động vụng về; lời nói vụng về
    sự lạc lõng; hành động lạc lõng; lời nói lạc lõng