Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfitness /,ʌn'fitnis/  

  • Danh từ
    không thích hợp
    sự không đủ khả năng
    sự không đủ tiêu chuẩn sức khỏe