Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inaptness /in'æptnis/  

  • Danh từ
    sự không thích hợp