Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unseemliness /ʌn'si:mlinis/  

  • Danh từ
    tính không nghiêm chỉnh, tính không thích đáng; tính bất lịch sự