Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inappropriate /,inə'prəʊpriət/  

 • Tính từ
  không thích hợp
  an inappropriate to the occasion
  quần áo không thích hợp vào dịp đó

  * Các từ tương tự:
  inappropriately, inappropriateness