Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unadvisable /'ʌnəd'vaizəbl/  

  • Tính từ
    không nên làm
    an unadvisable action
    một hành động không nên làm
    không khuyên bảo được, ương ngạnh, ngoan cố