Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inexpedient /,inik'spi:diənt/  

 • Tính từ
  không có lợi, không thiết thực
  it would be inexpedient to inform them at this stage
  báo cho họ biết lúc này có thể là không có lợi

  * Các từ tương tự:
  inexpediently