Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ill-considered /,ilkən'sidərd/  

  • Tính từ
    thiếu suy nghĩ, thiếu cân nhắc (hành động)