Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maladroit /,mælə'drɔit/  

  • Tính từ
    (thường vị ngữ)
    vụng về, không khôn khéo

    * Các từ tương tự:
    maladroitly, maladroitness