Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfitting /'ʌn'fitiɳ/  

  • Tính từ
    không thích hợp; không vừa (quần áo); không ăn ý, không ăn khớp