Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] vụng về
    [một cách] lạc lõng