Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inexpert /in'ekspɜ:t/  

 • Tính từ
  chưa thành thạo
  his inexpert attempts to cook
  những cố gắng chưa thành thạo tập nấu ăn của anh ta

  * Các từ tương tự:
  inexpertly, inexpertness