Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inexpertly /in'ekspɜ:tli/  

  • Phó từ
    [một cách] chưa thành thạo