Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không thích hợp, sai
  improper use of word
  sự dùng từ ngữ không thích hợp
  không phải cách, không hợp
  cười đùa trong đám ma là không phải cách
  xảo trá
  improper business practices
  những ngón kinh doanh xảo trá

  * Các từ tương tự:
  improper fraction, improperly, improperness