Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không thích hợp
  houses unfit for people to live in
  nhà không thích hợp để ở
  không đủ khả năng
  he is unfit to drive in his present state
  trong tính trạng hiện giờ, hắn không [có khả năng] lái xe được (ví dụ vì say rượu)
  không đủ tiêu chuẩn sức khỏe (để gia nhập quân đội…)

  * Các từ tương tự:
  unfitly, unfitness, unfitted, unfitting