Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không thích hợp; không đủ khả năng, không đủ sức; không có các tiện nghi