Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unskilful /' n'skilful/  

  • Tính từ
    không khéo, vụng

    * Các từ tương tự:
    unskilfulness