Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ungainly /ʌn'geinli/  

  • Tính từ
    vụng về, lóng ngóng
    he walked in long ungainly strides
    nó bước những bước dài lóng ngóng