Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không chỉnh, không thích đáng; bất lịch sự
  make unseemly suggestions
  đưa ra những gợi ý không thích đáng
  his language was most unseemly
  lời lẽ của nó hết sức bất lịch sự