Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không chế tinh; thô (đường, dầu...)
    không lịch sự, không tao nh ; tục tằn