Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncultured /'ʌn'kʌltʃəd/  

  • Tính từ
    không được cày cấy trồng trọt
    không có giáo dục, không có văn hoá