Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không cày cấy; bỏ hoang
  uncultivated land
  đất bỏ hoang
  hoang; dại (cây cối)
  không được trau dồi
  không phát triển