Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unpurified /'ʌn'pjuərifaid/  

  • Tính từ
    chưa lọc