Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unpolished /'ʌn'pɔliʃt/  

  • Tính từ
    không bóng, không láng
    (nghĩa bóng) không thanh nhã, không tao nhã; không trau chuốt (văn...)