Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chưa gia công
    không chữa, không điều trị (bệnh)