Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

discourteous /dis'kɜ:tiəs/  

 • Tính từ
  bất lịch sự, khiếm nhã
  it was discourteous of you to arrive late
  anh đã đến trễ, thật là vô lễ đó

  * Các từ tương tự:
  discourteously