Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

discourteously /dis'kɜ:tiəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] bất lịch sự, [một cách] khiếm nhã