Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bất ngờ, đột ngột
  a road with many abrupt turns
  con đường có nhiều chỗ ngoặt bất ngờ
  an abrupt departure
  sự ra đi đột ngột
  trúc trắc (lời văn)
  an abrupt style of writing
  một lối hành văn trúc trắc
  cộc cằn (tính tình)
  he has an abrupt manner
  anh ta có cử chỉ cộc cằn
  dốc đứng (sườn núi …)

  * Các từ tương tự:
  abrupt junction, abrupt junction diode, abruption, abruptly, abruptness