Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

precipitous /pri'sipitəs/  

 • Tính từ
  cao một cách nguy hiểm; dốc đứng một cách nguy hiểm
  a precipitous path down the mountainside
  con đường mòn dốc đứng một cách nguy hiểm xuôi dọc theo sườn núi

  * Các từ tương tự:
  precipitously, precipitousness