Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thuộc ngữ)
  hoàn toàn
  a sheer waste of time
  một sự lãng phí thời gian hoàn toàn
  sheer nonsense
  điều hoàn toàn vô nghĩa
  (thường thuộc ngữ) mỏng dính (vải)
  dựng đứng; hầu như thẳng đứng
  sheer cliff
  vách đá dựng đứng
  Phó từ
  [một cách] dựng đứng, [một cách] hầu như thẳng đứng
  a cliff that rises sheer from the beach
  một vách đá dốc đứng nhô lên từ bãi biển
  Động từ
  sheer away [from something]; sheer off [something]
  bất thình lình đổi hướng; bất thình lình lảng sang chuyện khác
  chị ta thường hay lảng sang chuyện khác mỗi khi có người bàn đến chuyện ly hôn của chị ta

  * Các từ tương tự:
  sheer-legs, sheers