Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perpendicular /,pɜ:pən'dikjulə[r]/  

 • Tính từ
  thẳng góc, vuông góc
  a line drawn perpendicular to another
  một đường vẽ thẳng góc với một đường khác
  thẳng đứng
  the perpendicular marble columns of a temple
  những cột cẩm thạch thẳng đứng của một ngôi đền
  dốc đứng
  a perpendicular cliff
  vách đá dốc đứng
  (cách viết khác Perpendicular) [thuộc] kiểu kiến trúc sử dụng đường nét thẳng đứng (thế kỷ 14, 15 ở Anh)
  Danh từ
  đường thẳng góc, đường vuông góc
  (cách viết khác the perpendicular) vị trí thẳng đứng; hướng thẳng đứng
  the wall is a little out of [the] perpendicular
  bức tượng hơi chệch so với vị trí thẳng đứng một chút

  * Các từ tương tự:
  perpendicularity, perpendicularly