Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đứng, đứng thẳng
  she sat upright
  chị ta ngồi thẳng người
  ngay thẳng
  an upright man
  một con người ngay thẳng
  Phó từ
  [một cách] đứng, đứng thẳng
  pull the tent-pole upright
  kéo cọc lều đứng thẳng lên
  Danh từ
  trụ đứng, cột
  the ball bounced off the left upright of the goal
  quả bóng nảy bật ra khỏi cột bên trái của khung thành
  như upright piano

  * Các từ tương tự:
  upright piano, uprightly, uprightness