Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (chủ yếu trong từ ghép)
    dựa trên nguyên tắc xử thế đúng đắn
    [thuộc cách] đối xử;[thuộc cách] đối xử, [thuộc cách] cư xử