Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  làm những việc hợp đạo lý
  chính đáng
  righteous indignation
  sự phẫn nộ chính đáng

  * Các từ tương tự:
  righteously, righteousness