Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đáng đời (hình phạt…)

    * Các từ tương tự:
    condignly