Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có tiếng [tốt]; danh giá
    a highly reputable firm
    một hãng rất có tiếng