Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dependable /di'pendəbl/  

 • Tính từ
  có thể tin cậy được
  a dependable friend
  người bạn có thể tin cậy
  a dependable piece of news
  một mẩu tin có thể tin được

  * Các từ tương tự:
  dependableness