Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

respectable /ri'spektəbl/  

 • Tính từ
  đứng đắn; đàng hoàng
  he looked perfectly respectable in these clothes
  anh ta trông rất đàng hoàng trong bộ quần áo này
  kha khá, khá lớn, đáng kể
  a respectable income
  thu nhập khá lớn