Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự tôn trọng, sự kính trọng
  have a deep respect for somebody
  rất kính trọng ai
  the new officer soon earned the respect of his men
  viên sĩ quan mới đã sớm chiếm được lòng kính trọng của binh sĩ
  trẻ em phải kính trọng thầy cô giáo
  sự lưu tâm, sự thừa nhận
  very little respect for human rights
  sự rất ít lưu tâm đến quyền con người
  mặt, phương diện
  về mọi phương diện
  in respect of
  về, về mặt
  the book is admirable in respect of style
  cuốn sách thật tuyệt vời về mặt văn phong
  để trả công cho (trong thư giao dịch)
  he will be paid £100 in respect of the work he had done
  nó sẽ được trả 100 bảng để trả công cho việc nó đã làm
  with respect to
  [trong thư giao dịch] về [việc]
  with respect to your other proposalsI am not yet able to tell you our decision
  về các đề nghị khác của ông, tôi chưa thể nói cho ông rõ quyết định của chúng tôi
  Động từ
  tôn trọng, kính trọng
  ông ta là một người rất được tất cả đồng nghiệp kính trọng
  respect somebody's wishes
  tôn trọng nguyện vọng của ai
  respect a treaty
  tôn trọng một hiệp ước
  respect oneself
  tự trọng

  * Các từ tương tự:
  respectability, respectable, respectably, respecter, respectful, respectfully, respectfulness, respecting, respective