Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thoughtfulness /'θɔ:tfənis/  

  • Danh từ
    sự trầm tư
    sự chín chắn
    sự ân cần