Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thngữ)
  riêng của mỗi người, riêng của mỗi vật, tương ứng
  after the party we all went off to our respective rooms
  sau buổi liên hoan tất cả chúng tôi ai về nhà nấy

  * Các từ tương tự:
  respectively