Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

characteristic /,kærəktə'ristik/  

 • Tính từ
  đặc thù, đặc trưng, riêng
  such bluntness is characteristic of him
  sự không giữ ý tứ như thế vốn đặc trưng cho anh ta
  Danh từ
  đặc tính, [nét] đặc trưng
  arrogance is one of his less attractive characteristic
  tính ngạo mạn là một rong những tính ít hay ho nhất của anh ta

  * Các từ tương tự:
  characteristic constant, characteristic curve, characteristically, Characteristics theory