Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

earmark /'iəmɑ:k/  

  • Động từ
    dành riêng (cho một mục đích)
    I earmark a sum of money for research
    tôi dành riêng một số tiền cho công việc nghiên cứu