Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distinctive /di'stiηktiv/  

 • Tính từ
  đặc biệt
  she has a very distinctive way of walking
  chị ta có một kiểu đi rất đặc biệt
  a distinctive appearance
  vẻ ngoài đặc biệt

  * Các từ tương tự:
  distinctively, distinctiveness