Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  độc nhất; độc nhất vô nhị
  unique son
  con trai độc nhất, con một
  a unique opportunity
  cơ hội độc nhất vô nhị
  (khẩu ngữ) kỳ [cục], lạ đời
  you are unique
  anh kỳ thật
  unique to somebody (something)
  chỉ riêng cho
  những khó khăn đặc biệt chỉ riêng cho người mù

  * Các từ tương tự:
  uniquely, uniqueness